400 organisaties eisen radicale verandering Gemeenschappelijk Landbouw Beleid

Het huidige Europese landbouw- en voedselbeleid leidt tot: goedkope en niet-duurzame import en export, vooral van en naar ontwikkelingslanden (wat bijdraagt aan de opwarming van de aarde , ontbossing en achteruitgang van de bodem); overspecialisatie van de productie; grenzeloze productiviteitsdoelen en een overheersende focus op concurrentie. Hierdoor wordt er geen bescherming geboden aan de bodemvruchtbaarheid en de biodiversiteit, noch aan de mensen die in Europa en in andere gebieden die in de landbouw werken, inclusief de boeren. Kortom het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid en het huidige EU-handelsbeleid schaden onze mogelijkheden om de Europese gemeenschappen duurzaam te voeden.
Coalities uit twaalf EU-lidstaten die nauw samenwerken binnen Europese maatschappelijke platforms inclusief boerenorganisaties, vragen de voorzitter de EU-AGRIFISH-raad te leiden in de richting van:
* Een herziening van het GLB die past bij de Green Deal, vooral bij de doelen van de Farm to Fork- en de Biodiversiteits-strategieën, terwijl een gezamenlijke Europa-brede aanpak gehandhaafd blijft. Dit betekent dan het GLB fundamenteel moet veranderen zodat: de EU ook op de lange termijn voedsel kan blijven produceren, goed functionerende ecosystemen kan herstellen, landbouw in lijn brengt met de wettelijke klimaatverplichtingen zoals besloten in Parijs, en een overgang naar gezonde diëten stimuleert.
* Een veel hoger ambitieniveau wat betreft de voorwaarden die worden gesteld aan het GLB-subsidies op gebied van dierenwelzijn, volksgezondheid, duurzaam watergebruik, bescherming van klimaat en milieu. Dit terwijl tevens de levensvatbaarheid van de boerenbedrijven (inclusief bedrijfsopvolgers), diversificatie binnen de landbouw en dus ook de veerkracht op het platteland, verbeterd en gegarandeerd wordt.
* Vervanging van generieke hectare-subsidies door het principe van ‘publiek geld voor publieke diensten’, inclusief het bevorderen van werkgelegenheid op het platteland. Waardoor het budget mede verschoven wordt naar maatregelen die boeren in staat stellen te investeren in een agro-ecologische transitie. Dit mede mogelijk gemaakt door regulering van de markt (o.a. door productiebeheersing) en een sterkere positie van de boer in de voedselketen. Op deze manier krijgen boeren een fatsoenlijk inkomen voor hun werk.
* Het zogenaamde ‘new delivery model’ versterken om er zeker van te zijn dat het GLB-budget efficiënt gebruikt zal worden en er geen grote verschillen tussen lidstaten ontstaan. Dat betekent ook dat de resultaatgerichte indicatoren en de monitoring van de geleverde prestaties moeten worden verbeterd, en het budget effectief wordt ingezet.
* Garanderen van een transparant en inclusief proces (met alle stakeholders) bij de voorbereiding van de Strategische plannen, en bij het overleg over nationale standpunten en onderhandelingen tussen de lidstaten en de Europese Commissie.

Bron: Duurzaamnieuws.nl